Uvjeti poslovanja

I.       OPĆE ODREDBE

1.1.      Internetska stranica www.aster-zone.com u vlasništvu je trgovačkog društva Aster Zone j.d.o.o., Malobunska cesta 37, 10413 Mala Buna, Republika Hrvatska, OIB: 52587891277, MB: 4739426, IBAN: HR6125030071115000144.

1.2.      Nositelj svih prava na Internet stranici www.aster-zone.com (dalje: Internet stranica) je trgovačko društvo Aster Zone j.d.o.o..

1.3.      Aster Zone j. d.o.o. omogućava korištenje usluga i sadržaja Internetske stranice te pruža uslugu Internet prodaje usluga i roba putem servisa www.aster-zone.com na način uređen ovim Uvjetima poslovanja (dalje:Uvjeti).

 

II.      PRIMJENA UVJETA POSLOVANJA

2.1.      Uvjeti poslovanja primjenjuju se na prava i obveze proizašle korištenjem usluga i sadržaja Internet stranice, te prava i obveze proizašle sklapanjem ugovora o kupoprodaji na daljinu između korisnika i društva Aster Zone j.d.o.o., te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.

2.2.      Korištenjem sadržaja i usluga Internet stranice i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.aster-zone.com (dalje: Aster-Zone Internet prodaja) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

2.3.      Aster Zone j.d.o.o. pridržava pravo izmjene i dopune sadržaja Uvjeta u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih izmjena i dopuna sadržaja Uvjeta Aster Zone j.d.o.o. ne odgovara.

Navedene izmjene i dopune stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.

2.4.      Korisnici su se dužni prilikom svakog korištenja uslugama i sadržajem Internet stranice, a posebice prije svakog korištenja uslugom Internet prodaje usluga i robe putem servisa Aster-Zone upoznati se sa sadržajem važećih Uvjeta.

Odgovornost za posljedice postupanja protivno prethodnom stavku ove odredbe snose isključivo korisnici.

 

III.    POJMOVI

3.1.      Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:

 1. Internet stranica označava Internet stranicu www.aster-zone.com.
 2. Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Aster-Zone Internet prodaje (Internet shop). Pojam korisnik uključuje registriranog korisnika i korisnika kupca.
 3. Registrirani korisnik je korisnik koji se registrirao za korištenje usluga Aster-Zone Internet prodaje na Internet stranici.
 4. Korisnik kupac je korisnik koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu društvu Aster Zone j.d.o.o., te isplati kupoprodajnu cijenu.
 5. Usluga Internet prodaje (Internet shop) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici.

 

IV.     UVJETI KORIŠTENJA

4.1.      Pristupanjem i/ili korištenjem sadržaja Aster-Zone Internet prodaje korisnik bez obzira na način korištenja izrijekom pristaje na korištenje sadržaja i usluga Aster-zone Internet prodaje isključivo na način i u skladu s odredbama Uvjeta, odnosno u skladu s postojećim uputama na Internet stranici, te prihvaća sve rizike koji nastaju takvim korištenjem.

4.2.      Korištenje usluga Aster-Zone Internet prodaje odobrava se isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama.

Korištenje usluga Aster-Zone Internet prodaje nije dozvoljeno djeci (maloljetnicima), stoga su njihovi roditelji i/ili skrbnici dužni voditi računa i nadzirati korištenje usluga od strane djece (maloljetnika), a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale kao posljedice takvog korištenja, dok je odgovornost društva Aster Zone j.d.o.o. za sve nastale posljedice takvog neovlaštenog korištenja u potpunosti isključena.

4.3.      Aster Zone j.d.o.o. pridržava pravo izmjene i ukidanja sadržaja Internet stranice u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih promjena Aster Zone j.d.o.o. ne odgovara.

Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.

4.4.      U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama Uvjeta Aster Zone j.d.o.o. pridržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluga Aster-Zone Internet prodaje tom korisniku, u svakom trenutku i bez prethodne najave, kao i pravo djelomičnog ili potpunog ograničenja pristupa Internet stranici i uslugama Aster-Zone Internet prodaje u odnosu na tog korisnika.

 

V.      OGRANIČENJA KORIŠTENJA

5.1.      Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno, nedopušteno i protuzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom Aster-Zone Internet prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama Uvjeta i pozitivno pravnim propisima.

5.2.      Korisnik se posebno obvezuje da neće:

–  unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivno pravnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne i pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koji povređuju tuđa prava i interese i slično

–  unositi ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane i slično

–  koristiti Internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava ili interese trećih osoba

–     mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici

5.3.      Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Internet stranice, osim iznimno ako je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je dano prethodno odobrenje društva Aster Zone j.d.o.o..

Iznimno, uz izričito prethodno odobrenje društva Aster Zone j.d.o.o. istaknutog na Internet stranici korisnik ima pravo skidati (“download”) određene sadržaje, sve uz obvezu korištenja skinutih sadržaja isključivo za osobnu uporabu i u skladu s odredbama Uvjeta, te poštivajući autorska i vlasnička prava te druga prava trećih osoba.

5.4.      Podaci, uključujući i fotografije stavljene (“upload”) na Internet stranicu postaju isključivo vlasništvo društva Aster Zone j.d.o.o..

5.5.      U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja Internet stranicom društvo Aster Zone j.d.o.o. pridržava pravo od korisnika potraživati naknadu cjelokupne štete te protiv istog pokrenuti građanske i kaznene sudske postupke, kao i korisniku u cijelosti ili djelomično ograničiti ili uskratiti pružanje usluge Aster-Zone Internet prodaje.

 

VI.     ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

6.1.      Aster Zone j.d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice i usluga Aster-Zone Internet prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja Internet stranice i usluga Aster-Zone Internet prodaje.

6.2.      Aster Zone j.d.o.o. nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama i vezama (linkovima) do drugih Internet stranica koji su kreirani od strane trećih osoba a sadržani na Internet stranici, te se Aster Zone j.d.o.o. u cijelosti odriče svake odgovornosti za točnost, potpunost i dostupnost navedenih sadržaja.

6.3.      Aster Zone j.d.o.o. ne odgovora za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

6.4.      Aster Zone j.d.o.o. ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa Internet stranicama i usluzi Aster-Zone Internet prodaje.

 

VII.   SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

7.1.      Aster Zone j.d.o.o., putem Aster-Zone Internet prodaje, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (putem tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, te putem Interneta).

7.2.      Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je kupnja odabrane usluge i/ili proizvoda putem Aster-Zone Internet prodaje uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).

7.3.     Ponudu društva Aster Zone j.d.o.o. za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između društva Aster Zone j.d.o.o. i korisnika.

7.4.      Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude društva Aster Zone j.d.o.o. od strane korisnika na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe registriranog korisnika
 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem elektoničke pošte
 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem telefonske linije

7.5.      U razumnom roku nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14.), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem o jednostranom raskidu Ugovora.

 

VIII. REGISTRACIJA I KORISNIČKI RAČUN

8.1.      Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu te je izričito zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama, prenositi korisnički račun na treće osobe, kao i koristiti tuđu registraciju ili korisnički račun. Registracija i kreiranje korisničkog računa nisu obvezni i nužni poslovanje putem Aster-Zone servisa.

8.2.      Korištenje korisničkim računom pravnih osoba dozvoljeno je isključivo fizičkoj osobi koja je u postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa naznačena u svojstvu odgovorne osobe.

8.3.      Prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu adresu elektroničke pošte (e-mail adresa).

8.4.      Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, a  izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

8.5.      Korisnik je obvezan čuvati tajnost podataka o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te u potpunosti odgovara za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom, kao i svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegovog korisničkog računa, sve dok društvo Aster Zone j.d.o.o. ne obavijesti o neautoriziranom korištenju ili sumnji o takvom korištenju.

8.6.      Registracijom korisnik potvrđuje:

 • kako je upoznat sa sadržajem važećih Uvjeta koje u cijelosti prihvaća, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete prodaje
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
 • izričitu suglasnost društvu Aster Zone j.d.o.o. za obrađivanja danih osobnih podataka, i to za potrebe evidencija društva Aster Zone j.d.o.o. te pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o korisnicima u svrhu unapređenja usluga, te obavještavanja korisnika o novim proizvodima i uslugama, kao i suglasnost društvu Aster Zone j.d.o.o. za dostavom danih osobnih podataka u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i društva Aster Zone j.d.o.o. te sprječavanja eventualnih zlouporaba

8.7.      Korištenjem usluga Aster-Zone Internet prodaje registrirani korisnik potvrđuje potpunost, točnost i istinitost osobnih podataka, te kako je upoznat sa sadržajem važećih Uvjeta koje u cijelosti prihvaća, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete prodaje.

8.8.      U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama glave VIII. Uvjeta društvo Aster Zone j.d.o.o. pridržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

IX.     PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

9.1.      Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana, a koji teče:

 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora
 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda, u slučaju sklapanja Ugovora koji se odnosi na više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki
 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda, u slučaju ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeni period

 

X.      NAČIN KORIŠTENJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

10.1.    Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti društvo Aster Zone j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Aster Zone j.d.o.o., Malobunska cesta 37, 10413 Mala Buna, ili elektroničkom poštom na info@aster-zone.com, a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili  se može koristiti i priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid Ugovora.

10.2.    Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može preuzeti OVDJE, elektronički ispuniti i poslati elektroničkom poštom na info@aster-zone.com, a u kojem će mu slučaju društvo Aster Zone j.d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

 

XI.     UČINCI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

11.1.    Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat zaprimljenog novca uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je društvo Aster Zone j.d.o.o. zaprimilo korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.

11.2.    Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu (uplatom na račun ili kartičnom transakcijom), a u slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. U slučaju  plaćanja pouzećem / gotovinom prilikom preuzimanja, korisniku društvo Aster Zone j.d.o.o. vrši povrat sredstava transakcijskom uplatom na račun, prema pismenim putem zaprimljenim podacima o računu u IBAN formi na koji će se izvršiti transakcija.

Povrat novca društvo Aster Zone j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan nazad.

11.3.    Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Aster Zone j.d.o.o., Malobunska cesta 37, 10413 Mala Buna, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14  dana od dana kada je društvu Aster Zone j.d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.

11.4.    Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

XII.   UVJETI I POSTUPAK KUPNJE

12.1.    Korištenjem usluga Aster-Zone Internet prodaje korisnik pristaje na kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici i to odabirom proizvoda temeljem slike i osnovnih obilježja proizvoda.

12.2.    Slike proizvoda na Internet stranici su ilustrativne prirode, te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda, stoga ne predstavljaju osnovu za reklamaciju proizvoda.

Aster Zone j.d.o.o. ne jamči točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na Internet stranici, te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

12.3.    Osnovna obilježja i opis proizvoda (model, tip, naziv, tehničke karakteristike, svojstva i funkcija proizvoda), podatci o sadržaju pakiranja i načinu uporabe proizvoda, proizvođaču, uvjetima jamstva, cijeni proizvoda, posebnim akcijama i pogodnostima, načinu plaćanja i dostave naznačeni su uz svaki proizvod, a odnose se na ona obilježja i podatke naznačene u trenutku zaključenja narudžbe.

12.4.    Postupak elektronske narudžbe proizvoda dostupnih na Internet stranici započinje klikom na ikonu “Dodaj u košaricu”, a kojim postupkom korisnik odabrani proizvod sprema u košaricu, dok se klikom na ikonu „Završi kupovinu“ postupak narudžbe proizvoda dovršava, a taj trenutak se ujedno i smatra trenutkom narudžbe odabranog proizvoda.

Obavijest o potvrdi elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte korisnika naznačene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

U slučaju ne zaprimanja obavijesti o potvrdi narudžbe unatoč dovršenom postupku narudžbe mole se korisnici kontaktirati društvo Aster Zone j.d.o.o. radi provjere zaprimanja narudžbe, kao i ispravnosti unesene adrese elektronske pošte korisnika.

12.5.    Naručeni proizvod smatra se rezerviranim u trenutku zaprimanja obavijesti o potvrdi plaćanja kupoprodajne cijene proizvoda, stoga postoji mogućnost potrošnje zaliha naručenog proizvoda u vremenskom razdoblju od dovršetka narudžbe pa do zaprimanja obavijesti o potvrdi plaćanja, a o čemu će korisnik biti obaviješten.

Aster Zone j.d.o.o. će o eventualnoj nemogućnosti isporuke nekih od naručenih proizvoda obavijestiti korisnika elektroničkom poštom, u kom slučaju korisnik pridržava pravo otkazivanja narudžbe nedostupnog proizvoda ili zamjene naručenog proizvoda drugim dostupnim proizvodom.

 

XIII. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

13.1.    Cijena proizvoda izražena je u hrvatskim kunama (HRK) i naznačena u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe, a u cijenu je uključen i iznos PDV-a i trošak dostave.

13.2.    Aster Zone j.d.o.o. pridržava pravo promjene cijena proizvoda dostupnih na Internet stranici, sve do trenutka obavijesti korisnika o potvrdi narudžbe, kao i pravo određivanja posebnih oblika prodaje određenih proizvoda kroz određeno vremensko razdoblje, a koji posebni oblici prodaje će se odnositi samo na odgovarajući način označene proizvode (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i slično).

13.3.    Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 1. a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom (karticom tekućeg računa svih banaka), online u postupku narudžbe proizvoda, i to:
 • jednokratno jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, MasterCard, Diners Club, Visa, Maestro, Discover,
 1. b) Plaćanje općom uplatnicom moguće je izvršiti u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte za sve proizvode za koje je zaključena narudžba. Nakon potvrde narudžbe Aster Zone j.d.o.o. elektronskom poštom korisniku prosljeđuje podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom, a koje podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu te uplatu izvršiti u roku.
 2. c) Plaćanje internet bankarstvom bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja za sve proizvode za koje je zaključena narudžba. Nakon potvrde narudžbe Aster Zone j.d.o.o. elektronskom poštom korisniku prosljeđuje podatke potrebne za izvršenje plaćanja.

 

XIV. DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

14.1.    Dostava proizvoda vrši se putem više dostavnih službi a odabir ovisi o tome koja u datom trenutku vrši najbolju i najbržu uslugu, a moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

14.2.    Trošak dostave na području Republike ovisi o vrsti artikla, te dogovoru s klijentom, obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda, te je iskazan u košarici uz cijenu proizvoda i na ispostavljenom računu.

14.3.    Rok isporuke proizvoda teče od dana zaključenja narudžbe i iznosi:

 • 3 do 5 radnih dana za područje cijele RH i to za proizvode koji se nalaze u zalihi
 • 5 do 7 radnih dana za područje cijele RH i to za proizvode koje dobavljač nije u mogućnosti isporučiti društvu Aster Zone j.d.o.o. u roku od 3 radna dana od dana zaključenja narudžbe

O mogućoj promjeni roka isporuke Aster Zone j.d.o.o. pravodobno će obavijestiti korisnika putem elektroničke pošte.

Aster Zone j.d.o.o. ne odgovara za moguća produljenja roka isporuke uzrokovana nedostupnošću korisnika putem kontakata koje je isti naznačio prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa.

14.4.    Korisniku će naručeni proizvod biti isporučen na adresu dostave, a ukoliko korisnik nije zatečen na adresi dostave dostava će se obaviti drugoj zatečenoj poslovno sposobnoj osobi (punoljetnom članu domaćinstva, osobi ovlaštenoj od strane korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

U slučaju ne preuzimanja i/ili odbijanja preuzimanja naručenog proizvoda od strane korisnika bez valjanog razloga, Aster Zone j.d.o.o. pridržava pravo od korisnika zahtijevati naknadu nastalih troškova.

 

XV.    ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

15.1.    U slučaju materijalnog nedostatka proizvoda na odnose društva Aster Zone j.d.o.o. kao prodavatelja i korisnika kao kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

15.2.    Aster Zone j.d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na korisnika, odnosno u trenutku predaje proizvoda korisniku, bez obzira je su li društvu Aster Zone j.d.o.o. nedostatci bili poznati.

Aster Zone j.d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke proizvoda koji se pojave nakon prijelaza rizika na korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Aster Zone j.d.o.o. ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji su u trenutku sklapanja ugovora korisniku bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

15.3.    Korisnik je dužan obavijestiti Aster Zone j.d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka proizvoda u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na korisnika (reklamacija proizvoda).

15.4.    Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te sve ostale prigovore korisnik može izjaviti u pisano elektroničkom poštom ili pismovnom pošiljkom te usmeno telefonom:

 • na brojeve telefona: 01/ 558 1308
 • na e-mail adresu: info@Aster-Zone.hr
 • na adresu: Aster Zone j.d.o.o., Malobunska cesta 37, 10413 Mala Buna

15.5.    Korisniku koji je pravodobno i uredno obavijestio Aster Zone j.d.o.o. o nedostatku proizvoda omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa (cijene proizvoda) ili zamjena proizvoda (predaja drugog proizvoda bez nedostatka).

U slučaju opravdane reklamacije proizvoda, odnosno ukoliko se dokaže kako korisnik nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili postojanje bilo kakvog drugog nedostatka proizvoda troškove povrata reklamiranih oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda, kao i troškove zamjene proizvoda novim proizvodom bez nedostatka snosi društvo Aster Zone j.d.o.o..

15.6.    Vraćeni proizvod mora biti u stanju u kojem je korisniku dostavljen, te nekorišten, u nepromijenjenoj količini i originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je proizvod korisniku dostavljen), a korisnik uz vraćeni proizvod mora priložiti i izvornik računa i jamstva (ukoliko postoji).

15.7.    U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili stanja vraćenog proizvoda provest će se vještačenje proizvoda.

U slučaju opravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem korisnik ima pravo na raskida ugovora uz povrat cijene reklamiranog proizvoda ili pravo na zamjenu reklamiranog proizvoda, a sve troškove povrata reklamiranog proizvoda, kao i troškove zamjene reklamiranog proizvoda snosi društvo Aster Zone j.d.o.o..

Korisnik gubi prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke u slučaju neopravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem ili ako se utvrdi kako je uzrok nedostatka reklamiranog proizvoda neadekvatno rukovanje ili uporaba proizvoda od strane korisnika.

Neopravdano reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano obrazloženje o razlozima neopravdanosti reklamacije.

15.8.    Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju postojanja vidljivih oštećenja/nedostataka na pakiranju pošiljke korisniku se preporuča odbiti preuzimanje iste jer postoji i mogućnost oštećenja/nedostatka samog proizvoda unutar pakiranja.

Odbijanjem primitka pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti društvu Aster Zone j.d.o.o. uz napomenu da pakiranje pošiljke sadrži oštećenje/nedostatak.

15.9.    U slučaju isporuke proizvoda koji ne odgovara naručenom proizvodu (isporuka nekog drugog proizvoda), a koja je moguća uslijed pogrešaka prilikom pakiranja proizvoda korisnik koji je proizvod uredno i pravodobno reklamirao pridržava prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.

15.10.  Po zaprimanju reklamacije korisnika zbog neizvršene isporuke naručenog i plaćenog proizvoda u roku za isporuku proizvoda korisnik će u roku od 8 dana od dana zaprimanja reklamacije biti pisano obaviješten o razlozima neisporuke i načinu rješavanja reklamacije.

 

XVI. JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI (GARANCIJA)

16.1.    Odgovornost proizvođača te odgovornost društva Aster Zone j.d.o.o. kao prodavatelja za ispravnost prodane stvari uređena je odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o jamstvu za ispravnost prodane stvari te uvjetima jamstva određenim od strane pojedinog proizvođača.

Jamstvo obvezuje proizvođača i Aster Zone j.d.o.o. pod uvjetima pod kojima je dano, a koji uvjeti  jamstva proizvođača su naznačeni uz svaki proizvod i korisniku dostupni na Internet stranici.

Pravila o jamstvu za ispravnost prodane stvari ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti za nedostatke stvari.

16.2.    Jamstvo se daje u obliku jamstvenog lista koji sadržava korisnikova prava iz jamstva i pojedinosti potrebne za ostvarivanje tih prava (trajanje i teritorijalno područje važenja jamstva, te ime, odnosno naziv i adresu osobe koja je izdala jamstvo).

Opis proizvoda sadrži podatke o trajanju jamstva i mogućnosti produljenja jamstvenog roka, te podatke o isključenju od jamstva.

Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa.

16.3.    Korisnik ostvaruje prava iz jamstva isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista a koje je dužan čuvati za trajanja jamstvenog roka.

16.4.    U slučaju neispravnosti proizvoda za kojeg je izdan jamstveni list korisnik može tijekom jamstvenog roka zahtijevati popravak proizvoda u razumnom roku ili po proteku tog roka predaju ispravnog proizvoda umjesto popravka stvari.

 

XVII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

17.1.    U svrhu pristupanja i/ili korištenja sadržaja Internet stranice Aster Zone j.d.o.o. može prikupljati samo one osobne podatke korisnika (ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa) koje mu isti dobrovoljno dostavi, a prikupljene podatke može obrađivati i koristiti samo uz privolu korisnika i u svrhe određene Uvjetima.

17.2.    Smatra se da je korisnik u trenutku pristanka na davanje osobnih podataka pristao i na obradu i korištenje danim podatcima u svrhe predviđene Uvjetima.

Prikupljene podatke Aster Zone j.d.o.o. koristit će isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Aster-Zone Internet prodaje, i to bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Aster Zone j.d.o.o. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Aster-Zone Internet prodaje od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja, te takve podatke koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Podatci o broju kreditne kartice korisnika se ne pohranjuju, jer Aster Zone j.d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, a koja enkripcijom štiti podatke korisnika.

17.3.    Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni, te će u tu svrhu Aster Zone j.d.o.o. omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima.

17.4.    Povodom zahtjeva korisnika za uklanjanjem njihovih osobnih podataka Aster Zone j.d.o.o. će iste ukloniti, pridržavajući pravo onemogućavanja pristupa i/ili korištenja određenim sadržajima Internet stranice u odnosu na te korisnike.

 

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

 

 

Načini plaćanja

UPLATOM NA RAČUN

Plaćanje putem internet bankarstva ili općom uplatnicom.
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu dobiti ćete potvrdu narudžbe sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti ukupnu vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili općom uplatnicom. Naručene artikle šaljemo po zaprimljenoj uplati.

Napomena: prilikom unošenja podataka za uplatu, u polje “poziv na broj” unesite broj ponude po kojoj vršite uplatu.

Poslovni računi:

Sberbank d.d.
IBAN: HR6125030071115000144

Privredna Banka Zagreb d.d.
IBAN: HR1223400091110902601

 

KARTIČNO PLAĆANJE
Mogućnost jednokratnog beskamatnog plaćanja karticama.

Opcija plaćanja karticama Vam omogućuje plaćanje odabranih usluga i/ili proizvoda izravno putem Interneta prilikom izrade Vaše narudžbe. Plaćanje je moguće kreditnim karticama ili karticom tekućeg računa svih banaka. Podržane kartice su American Express, Diners Club, Visa, MasterCard i Maestro.

Visa

Unos i prijenos osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava CorvusPay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih karica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava CorvusPay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

 

IZJAVA O KONVERZIJI
Na web stranici izražene su cijene u EUR i HRK, naplata se vrši u kunama, cijena u EUR je samo informativna.

 

Kolačići - cookies

Korištenje „kolačića“ (cookies)

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti „kolačiće“ radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Što je „kolačić“?

'Kolačići' ('cookies') su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja.
Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ treba nam vaša privola.

Korištenjem ove Internet stranice dajete privolu i pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.
Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje.
Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene - web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Koje vrste kolačića koristi ova internet stranica?

Aster Zone j.d.o.o. na svojim Internet stranicama koristi dvije vrste “kolačića“:

Privremeni kolačići („session cookies“): ovo su privremeni kolačići koji ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika dok ne završite Vaše pretraživanje. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
Trajni kolačići („persistent cookies“): trajne kolačiće možemo koristiti radi boljeg iskustva naših korisnika (npr. pružanje optimizirane navigacije). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada netko posjeti stranicu.

Našim korisnicima stalno nastojimo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo pa je potrebno napomenuti da naše Internet stranice rade optimalno samo ako su kolačići omogućeni. Tako vas možemo prepoznati kad ponovno posjetite našu stranicu, a kolačići nam također omogućuju otkrivanje i ispravljanje pogrešaka, tako da Vaš pregled stranice bude brži i prilagođen vašim potrebama. Dodatne informacije, poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Kolačići trećih osoba

Aster Zone j.d.o.o. na svojim internetskim stranicama koristi vlastite kolačiće, a istovremeno omogućuje odabranim trećim stranama da na korisnikovo računalo instaliraju svoje kolačiće (takozvani vanjski kolačići). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Korisnik korištenjem Internet stranice daje suglasnost za upotrebu kolačića Aster Zone j.d.o.o. i trećim stranama.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke za kolačiće mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem Internet pregledniku.
Ovlašteni ste zabraniti primanje kolačića tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

 

Najbolji izbor za Vaše poslovanje

Zatraži ponudu